Maria Argyrakopoulou 2, Greece, Autumn, 2013, Aquarelle, 20 x 29 cm

Maria Argyrakopoulou 2, Greece, Autumn,
2013, Aquarelle, 20 x 29 cm

Maria Argyrakopoulou 2, Greece, Autumn,
2013, Aquarelle, 20 x 29 cm